Menu
Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę TNTY TEKSTIL Sp. z. o.o.

§ 1 Definicje

1 Administrator, zamiennie zwany Usługodawcą lub Sprzedającym - podmiot świadczący usługi sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, to jest TNTY TEKSTIL Sp. z o.o., przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TNTY TEKSTIL Sp. z o.o., o numerze NIP: 7282809614 (dalej: TNTY TEKSTIL Sp. z o.o.), który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2 Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3 Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4 Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5 Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy, działający pod adresem: www.kidsline.pl

6 Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7 Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, który założył Konto w Sklepie internetowym.

8 Dane osobowe- dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zgodzie z RODO.

§ 2 Zbieranie I udostępnianie danych osobowych

1 Serwis zbiera wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w procesie rejestracji, oraz używa ich wyłącznie w celu związanym z wykonaniem zawartej umowy – to jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

2 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3 Usługi oferowane przez Administratora są skierowane do osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych dzieci

4 Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

5 kontaktowania się z Użytkownikiem,

6 celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej serwisu,

7 Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących celach:

8 wykonania zawartej umowy

9 dostarczanie Użytkownikom treści,

10 prowadzenia pomiaru i ulepszania treści,

11 zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych przez Administratora,

12 zarządzanie systemami informatycznymi

13 W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu prowadzenia pomiaru oraz ulepszania treści w serwisie, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Administratora jest dostarczanie, ulepszanie swoich treści, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o tym Użytkowników.

14 Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora może być również zgoda Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

15 Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, kiedy posiada do tego podstawę prawną, na żądanie podmiotów uprawnionych lub gdy jest to niezbędne do świadczenia na rzecz Administratora usług - wówczas odbywa się to na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z podmiotami świadczącymi na jego rzecz usługi.

16 Dane użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów mające oparcie w przepisach prawa.

17 Dostęp do danych Użytkownika mogą mieć również podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator w celu świadczenia swoich usług. Przede wszystkich chodzi o podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe, płatnicze  oraz usługi obsługi informatycznej. W takich przypadkach Administrator zawarł z takimi podmiotami stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w którym podmioty przetwarzając dane w imieniu Administratora zobowiązały się do zapewnienia zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 3 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

3 Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

4 Cookies sesyjne: pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki). Po zakończeniu sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

5 Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

6 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 4 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

2 konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji możliwości korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego zindywidualizowanych potrzeb;

3 analiz i badań, audytu oglądalności, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5 realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz niezawodności.

§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4 Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą mieć wpływ na dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu, np. poprzez ich ograniczenie.

§ 6 Obsługa „cookies” 

1 Za obsługę i przechowywanie „cookies” odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

2 Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności tak, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 

3 Dalsze szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4 Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

§ 7 Prawa Użytkownika

1 Użytkownik ma następujące prawa:

2 prawo dostępu do swoich danych – na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie jego dane przetwarza oraz dostarczy mu kopię danych;

3 prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, kiedy dane Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia;

4 prawo do usunięcia danych osobowych  – w sytuacjach określonych w RODO Użytkownik może domagać się od Administrator usunięcia jego danych osobowych,

5 prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, np. wtedy, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

6 prawo do przenoszenia danych – w pewnych sytuacjach Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać je innemu administratorowi,

7 prawo do sprzeciwu – Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych m. in., gdy nie jest ono oparte o prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie powinien wówczas przetwarzać danych Użytkownika, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności  Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

8 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w sytuacji, gdy Użytkownik uważa, że dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

§ 8 Okres przechowywania danych osobowych

1 Administrator przechowuje dane Użytkowników co do zasady jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po upływie tego czasu dane są usuwane.  

2 Dane osobowe mogą być przechowywane również przez taki okres, jaki jest wymagany przepisami prawa lub też jeżeli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkowników przez Administratora.

§ 9 Zmiany w Polityce Prywatności

1 W serwisie Administrator utrzymuje aktualną treść Polityki prywatności.

§ 10 Kontakt

1 Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności Użytkownik może kierować na adres: kidsline@op.pl